Zasady, warunki i uwagi dotyczące witryny internetowej

Terminy stosowane w umowie

Zaimki "„my”", "„nas”", "„nasz”" oraz skrót "IAN" odnoszą się do firmy IAN.COM L.P., spółki komandytowej z siedzibą w stanie Delaware i/lub jej przedstawicielstw oraz podmiotów stowarzyszonych, w tym firmy Travelscape LLC, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w stanie Nevada (w dalszej części dokumentu zwanej "Travelscape"). Termin "„Użytkownik”" odnosi się do klientów odwiedzających naszą Witrynę internetową i/lub dokonujących rezerwacji za jej pośrednictwem albo poprzez pracowników obsługi klienta.

Przeznaczenie tej Witryny internetowej

Przeznaczeniem Witryny internetowej jest wyłącznie zapewnienie pomocy Użytkownikowi w zbieraniu informacji dotyczących podróży, określaniu dostępności miejsc lub usług związanych z podróżowaniem oraz dokonywaniu rezerwacji lub przeprowadzaniu transakcji biznesowych z dostawcami usług turystycznych. Witryna internetowa nie jest przeznaczona do celów innych niż wymienione.

Warunkiem korzystania z niniejszej Witryny internetowej jest akceptacja wszystkich niżej określonych warunków i zasad bez żadnych zmian ("w dalszej części dokumentu zwanych Umową"). Skorzystanie z tej Witryny internetowej w jakiejkolwiek formie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki zawarte w tej Umowie.Jednocześnie Użytkownik wyraża zgodę na to, że wszelkie warunki zwarte w tej Umowie mają zastosowanie względem wszystkich operacji dotyczących obiektów i usług związanych z podróżowaniem, dokonanych za pomocą tej Witryny internetowej. Należy dokładnie przeczytać zwartość niniejszej Umowy. W przypadku niezaakceptowania zasad i warunków zawartych w tym dokumencie, zabrania się korzystania z tej Witryny internetowej.

Zaleca się okresowo odwiedzać niniejszą stronę w celu zapoznania się z aktualną wersją Umowy. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zasad lub wprowadzenia modyfikacji w niniejszej Umowie bez powiadomienia. Korzystanie z Witryny internetowej przez Użytkownika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nowe warunki zawarte w Umowie.

Korzystanie z niniejszej Witryny internetowej

Korzystanie z niniejszej Witryny internetowej jest dozwolone, jeżeli: (i) Użytkownik ukończył 18 lat; (ii) Użytkownik może zawierać wiążące umowy prawne; (iii) Użytkownik będzie korzystał z niniejszej Witryny internetowej zgodnie z warunkami Umowy; (iv) Użytkownik będzie dokonywał rezerwacji za pomocą Witryny internetowej we własnym imieniu lub w imieniu osoby, od której uzyskał w tym celu upoważnienie; (v) Użytkownik poinformuje osoby, w imieniu których dokonuje rezerwacji o zasadach i warunkach rezerwacji; (vi) ponadto Użytkownik gwarantuje, że informacje podane w ramach korzystania z Witryny internetowej są prawdziwe, dokładne, bieżące i pełne. Zastrzegamy sobie prawo uniemożliwienia korzystania z tej Witryny internetowej i oferowanych przez nas usług wszelkim Użytkownikom, w każdym momencie oraz z dowolnych powodów, między innymi (ale nie wyłącznie) ze względu na naruszenie warunków niniejszej Umowy.

Działania zakazane

Zawartość niniejszej Witryny internetowej i publikowane w niej informacje (w tym, nie ograniczając, dotyczące cen i dostępności usług), a także infrastruktura wykorzystywana w celu udostępnienia tejże zawartości i informacji stanowi własność naszej firmy lub naszych dostawców. Użytkownik ma prawo wykonać ograniczoną liczbę kopii trasy podróży (i powiązanych z nią dokumentów) na potrzeby podróży bądź usług zarezerwowanych za pośrednictwem niniejszej Witryny internetowej. Zabrania się natomiast modyfikowania, kopiowania, dystrybucji, przesyłania, wyświetlania, odtwarzania, reprodukowania, publikowania, licencjonowania, tworzenia podobnych prac, przekazywania, sprzedaży bądź odsprzedaży jakichkolwiek informacji, oprogramowania, produktów lub usług uzyskanych w tej Witrynie internetowej albo za jej pośrednictwem. Ponadto, Użytkownik zobowiązuje się, że:

 1. nie będzie korzystać z niniejszej Witryny internetowej ani jej zawartości w celach komercyjnych;
 2. nie będzie dokonywać rezerwacji w sposób spekulacyjny, nielegalny ani na zapas;
 3. nie będzie uzyskiwać dostępu do zawartości niniejszej Witryny internetowej ani informacji w niej zawartych, monitorować ich ani kopiować przy użyciu robotów, pajączków czy innych procesów automatycznych i ręcznych bez uzyskania naszej wyraźnej zgody;
 4. nie będzie naruszać zabezpieczeń niniejszej Witryny internetowej przez robotami ani obchodzić innych zabezpieczeń w celu uniemożliwienia bądź ograniczenia dostępu do niniejszej Witryny;
 5. nie będzie podejmować żadnych działań powodujących lub mogących spowodować, według naszej oceny, nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie naszej infrastruktury;
 6. nie będzie tworzyć hiperłączy odsyłających bezpośrednio do którejkolwiek części niniejszej Witryny internetowej (m.in. do ścieżki umożliwiającej zakup usług związanych z podróżą) w jakimkolwiek celu bez uzyskania naszej wyraźnej, pisemnej zgody ani
 7. nie będzie "zagnieżdżać", "tworzyć kopii" ani w inny sposób umieszczać jakiejkolwiek części niniejszej Witryny internetowej w innych witrynach bez uprzedniego uzyskania naszej pisemnej zgody.

Zasady i ograniczenia dla dostawców

Rezerwację i zakup wybranych produktów oraz usług mających związek z podróżą regulują oddzielne warunki. Należy dokładnie zapoznać się z tymi postanowieniami. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania warunków zakupu nałożonych przez dostawcę, z którym zdecydował się zawrzeć umowę, w tym, choć nie tylko, do uiszczenia wszelkich należnych opłat oraz do przestrzegania reguł i ograniczeń dostawcy dotyczących dostępności i korzystania z opłat, produktów i usług.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niektórzy dostawcy oferujący pewne usługi lub prowadzący działalność w danym zakresie mogą żądać podpisania oświadczenia o zrzeczeniu się odpowiedzialności prawnej przed skorzystaniem z oferowanych usług. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nieprzestrzeganie zasad i ograniczeń określonych przez dostawcę może spowodować anulowanie rezerwacji, zablokowanie dostępu do odpowiednich produktów lub usług związanych z podróżowaniem, utratę kosztów poniesionych w związku z dokonaniem rezerwacji i/lub obciążenie Użytkownika kosztami wynikłymi z nieprzestrzegania wspomnianych zasad.

Rezerwacje usług hotelowych po specjalnych cenach oraz oferty przelotów po specjalnych cenach w krajach Unii Europejskiej zapewniane są przez firmę Travelscape.

Zasady prywatności

Więcej informacji na temat naszych praktyk zawierają nasze aktualne Zasady prywatności, regulujące również korzystanie z niniejszej Witryny internetowej.

Ceny

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że władze niektórych krajów mogą nakładać dodatkowe podatki (np. opłatę klimatyczną itp.), które należy opłacić na miejscu. Użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia tych opłat we własnym zakresie.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że za wyjątkiem niżej opisanych zobowiązań podatkowych związanych ze świadczonymi przez nas usługami w stanie i mieście Nowy Jork, nie pobieramy podatków celem przekazania ich do odpowiednich organów. Dostawcy usług hotelowych wystawiają naszej firmie fakturę, która uwzględnia kwoty należnych podatków, jeśli jest to wymagane. Dostawcy usług hotelowych przekazują kwoty należnych podatków odpowiednim instytucjom podatkowym. Kwoty na pokrycie podatku pobierane w przypadku opłaconych z góry transakcji z hotelami stanowią szacunkową wartość podatku (np. podatek obrotowy, od zajmowanej przestrzeni, akcyza, VAT itp.) przekazywanego dostawcom usług hotelowych na pokrycie podatku należnego za wynajem pokoju. Nie są to kwoty podatku pobierane od użytkownika przez nas w celu przekazania odpowiednim instytucjom podatkowym. Faktyczna wysokość podatku przekazywanego hotelowi może się różnić od pobranej kwoty podatku, w zależności od wysokości stawek, obowiązku podatkowego itp. , obowiązujących w momencie faktycznego skorzystania z usług hotelowych przez naszych klientów. Opłaty są pobierane za świadczenie usług w celu uzyskania zwrotu kosztów ponoszonych w ramach obsługi rezerwacji. Ceny usług różnią się w zależności od rodzaju rezerwacji i liczby dni/osób.

Firma IAN nie jest współdostawcą i nie współpracuje na tej zasadzie z dostawcami, u których dokonywane są rezerwacje w imieniu naszych klientów. Ciężar zobowiązań podatkowych oraz należna kwota podatku różnią się znacznie w zależności od regionu.

W przypadku pobytu w hotelu w mieście Nowy Jork, naliczany jest podatek obrotowy obowiązujący w stanie Nowy Jork i podatek od zajmowanej przestrzeni hotelowej obowiązujący w mieście Nowy Jork od kwoty pobieranej przez hotel za wynajem pokoju oraz od kwoty pobieranej przez nas za świadczone usługi. W przypadku pobytu w stanie Nowy Jork, jednak poza miastem Nowy Jork, naliczany jest podatek obrotowy obowiązujący w stanie Nowy Jork od kwoty pobieranej przez hotel za wynajem pokoju oraz od kwoty pobieranej przez nas za świadczone usługi. Ponadto, w przypadku pobytu w stanie Nowy Jork, jednak poza miastem Nowy Jork, pobierane są kwoty na pokrycie podatku za wynajem pokoju hotelowego. Opłaty za świadczone usługi nie obowiązują w przypadku pobytu w hotelu w stanie Nowy Jork. Poniżej są podane świadectwa i numery rejestracji podatkowej w stanie i mieście Nowy Jork. Przepisy obowiązujące w stanie i mieście Nowy Jork zostały zmienione w celu opodatkowania świadczonych przez nas usług, zobowiązując nas do informowania Użytkowników o istnieniu tych dodatkowych podatków.

Opłacone z góry rezerwacje pokoi hotelowych

Firma Travelscape, będąca podmiotem stowarzyszonym firmy IAN, prowadzi wstępne negocjacje z właścicielami hoteli odnośnie niektórych cen pokoi. Użytkownik upoważnia firmę IAN do dokonania rezerwacji na pełną kwotę, która obejmuje cenę wynajęcia pokoju wyświetloną w tej Witrynie internetowej, a także opłaty za odzyskanie podatku i za świadczenie usług.Użytkownik wyraża zgodę na obciążenie swojej karty kredytowej przez firmę Travelscape sumą stanowiącą całkowitą opłatę za dokonaną rezerwację.

Istnieje możliwość anulowania lub zmiany opłaconej z góry rezerwacji, jednak w takiej sytuacji naliczana jest opłata za anulowanie lub zmianę wyszczególniona w zasadach i ograniczeniach dotyczących rezerwacji usług hotelowych. Jeśli rezerwacja nie zostanie anulowana bądź zmieniona przed okresem przewidzianym w zasadach anulowania, który jest różny w zależności od hotelu (zazwyczaj od 24 do 72 godzin przed datą przybycia), naliczana jest opłata za odpowiednią liczbę nocy w hotelu, za odzyskanie podatku oraz za świadczone usługi. Jeśli Użytkownik nie stawi się w hotelu pierwszej nocy objętej rezerwacją i planuje zameldować się na następne noce objęte rezerwacją, konieczne jest potwierdzenie zmian w rezerwacji najpóźniej pierwszej nocy objętej rezerwacją, w przeciwnym wypadku rezerwacja zostanie anulowana. W przypadku niestawienia się w hotelu lub wcześniejszego wymeldowania się użytkownik ma 60 dni od daty wymeldowania na zażądanie zwrotu kosztów.

Użytkownik zgadza się uiścić każdą naliczoną opłatę za anulowanie lub zmianę rezerwacji. W niektórych przypadkach nie ma możliwości zmiany bądź anulowania dokonanej rezerwacji, co zaznaczono w zasadach i ograniczeniach dotyczących rezerwacji usług hotelowych. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać warunków dotyczących opłacanych z góry rezerwacji usług hotelowych.

Cele podróży

Chociaż większość podróży, w tym do innych krajów, odbywa się bez wypadków, podróże do pewnych miejsc mogą pociągać za sobą ryzyko większe niż zwykle. Zalecamy zapoznanie się z zakazami dotyczącymi podróży, ostrzeżeniami, ogłoszeniami i poradami wydanymi przez rząd kraju Użytkownika przed dokonaniem rezerwacji podróży do innych krajów.

OFERUJĄC PODRÓŻE DO KONKRETNYCH KRAJÓW, NIE DEKLARUJEMY, ŻE PODRÓŻ DO NICH JEST ZALECANA BĄDŹ NIE JEST ZWIĄZANA Z RYZYKIEM. FIRMA NIE ODPOWIADA TAKŻE ZA SZKODY LUB STRATY PONIESIONE PODCZAS PODRÓŻY DO TAKICH MIEJSC.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

INFORMACJE, OPROGRAMOWANIE, OPISY PRODUKTÓW I USŁUG OPUBLIKOWANE W NINIEJSZEJ WITRYNIE INTERNETOWEJ MOGĄ ZAWIERAĆ NIEŚCISŁOŚCI LUB BŁĘDY, W TYM BŁĘDNE CENY. FIRMY Z GRUPY IAN, PODMIOTY ZALEŻNE I STOWARZYSZONE FIRMY IAN (FIRMY NALEŻĄCE DO GRUPY "IAN") ORAZ PARTNERZY STOWARZYSZENI, DZIAŁAJĄCY POD WSPÓLNĄ MARKĄ I CI, KTÓRYCH WITRYNY INTERNETOWE ZAWIERAJĄ HIPERŁĄCZA DO NINIEJSZEJ WITRYNY I KTÓRZY PROMUJĄ PRODUKTY ORAZ USŁUGI DLA PODRÓŻNYCH (W DALSZEJ CZĘŚCI DOKUMENTU ZWANI "PODMIOTAMI STOWARZYSZONYMI GRUPY IAN") NIE GWARANTUJĄ DOKŁADNOŚCI INFORMACJI I OPISÓW HOTELI, PRZELOTÓW, REJSÓW, PODRÓŻY SAMOCHODEM ANI INNYCH PRODUKTÓW PREZENTOWANYCH W NINIEJSZEJ WITRYNIE INTERNETOWEJ (WŁĄCZAJĄC W TO, JEDNAK NIE OGRANICZAJĄC, CENY, FOTOGRAFIE, LISTY UDOGODNIEŃ HOTELI, OGÓLNE OPISY PRODUKTÓW ITP.), SZCZEGÓLNIE, ŻE WIĘKSZOŚĆ WYŻEJ WYMIENIONYCH INFORMACJI JEST DOSTARCZANYCH PRZEZ ODPOWIEDNICH DOSTAWCÓW. PONADTO WYRAŹNIE ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO POPRAWIANIA WSZELKICH BŁĘDÓW W CENACH PODANYCH W NASZEJ WITRYNIE INTERNETOWEJ I/LUB OCZEKUJĄCYCH REZERWACJACH DOKONANYCH W OPARCIU O BŁĘDNE CENY. W TAKIM WYPADKU, JEŚLI ISTNIEJE TAKA MOŻLIWOŚĆ, UŻYTKOWNIK BĘDZIE MÓGŁ ZATRZYMAĆ OCZEKUJĄCĄ REZERWACJĘ UWZGLĘDNIAJĄCĄ POPRAWNĄ CENĘ LUB REZERWACJA ZOSTANIE ANULOWANA BEZ POBIERANIA OPŁATY KARNEJ.

OCENY HOTELI PRZEDSTAWIONE W TEJ WITRYNIE INTERNETOWEJ SĄ PODANE W CELACH INFORMACYJNYCH. FIRMY Z GRUPY IAN I PODMIOTY STOWARZYSZONE FIRMY IAN NIE GWARANTUJĄ WIARYGODNOŚCI TYCH OCEN. FIRMY Z GRUPY IAN, PODMIOTY STOWARZYSZONE FIRMY IAN ORAZ ICH ODPOWIEDNI DOSTAWCY NIE GWARANTUJĄ DOSTĘPNOŚCI KONKRETNYCH PRODUKTÓW I USŁUG. FIRMY Z GRUPY IAN, PODMIOTY STOWARZYSZONE FIRMY IAN ORAZ ICH ODPOWIEDNI DOSTAWCY MOGĄ WPROWADZAĆ POPRAWKI I/LUB ZMIANY W WITRYNIE INTERNETOWEJ W DOWOLNYM MOMENCIE.

FIRMY Z GRUPY IAN, PODMIOTY STOWARZYSZONE FIRMY IAN ORAZ ICH ODPOWIEDNI DOSTAWCY·NIE·GWARANTUJĄ PRZYDATNOŚCI INFORMACJI, OPROGRAMOWANIA,·PRODUKTÓW·I·USŁUG·ZAWARTYCH·W·NINIEJSZEJ·WITRYNIE·INTERNETOWEJ DO·JAKIEGOKOLWIEK·CELU, A ZAMIESZCZENIE LUB OFERTA SPRZEDAŻY DOWOLNEGO PRODUKTU LUB USŁUGI W TEJ WITRYNIE NIE OZNACZA, ŻE FIRMY GRUPY IAN ORAZ PODMIOTY STOWARZYSZONE FIRMY IAN POLECAJĄ LUB REKOMENDUJĄ TE PRODUKTY LUB USŁUGI. WSZYSTKIE WYMIENIONE INFORMACJE, OPROGRAMOWANIE, PRODUKTY I USŁUGI SĄ DOSTARCZANE "„TAK JAK SĄ”", BEZ ŻADNEJ GWARANCJI. FIRMY Z GRUPY IAN, PODMIOTY STOWARZYSZONE FIRMY IAN ORAZ ICH ODPOWIEDNI DOSTAWCY NIE GWARANTUJĄ, ŻE TREŚCI ZAWARTE W TEJ WITRYNIE INTERNETOWEJ, NA SERWERACH I W PRZESŁANYCH WIADOMOŚCIACH SĄ WOLNE OD WIRUSÓW I INNYCH SZKODLIWYCH SKŁADNIKÓW. FIRMY Z GRUPY IAN, PODMIOTY STOWARZYSZONE FIRMY IAN ORAZ ICH ODPOWIEDNI DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE GWARANCJE I WARUNKI ODNOSZĄCE SIĘ DO TYCH·INFORMACJI,·OPROGRAMOWANIA,·PRODUKTÓW·I·USŁUG, ŁĄCZNIE Z DOROZUMIANYMI GWARANCJAMI I WARUNKAMI SPRZEDAŻY, PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNYCH CELÓW, TYTUŁU ORAZ NIENARUSZALNOŚCI.

PRZEWOŹNICY, HOTELE I INNI DOSTAWCY USŁUG TURYSTYCZNYCH LUB INNYCH USŁUG OFEROWANYCH W TEJ WITRYNIE INTERNETOWEJ SĄ NIEZALEŻNYMI PODWYKONAWCAMI, NIE SĄ AGENTAMI ANI PRACOWNIKAMI FIRM GRUPY IAN ANI PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH FIRMY IAN. FIRMY Z GRUPY IAN I PODMIOTY STOWARZYSZONE FIRMY IAN NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA CZYNY, BŁĘDY, PRZEOCZENIA, ZAŻALENIA, GWARANCJE, NARUSZENIA LUB ZANIEDBANIA SPOWODOWANE PRZEZ POWYŻSZYCH DOSTAWCÓW LUB ZA JAKIEKOLWIEK OBRAŻENIA CIAŁA, ŚMIERĆ, ZNISZCZENIE WŁASNOŚCI LUB INNE USZKODZENIA BĄDŹ KOSZTY Z NICH WYNIKAJĄCE. FIRMY Z GRUPY IAN I PODMIOTY STOWARZYSZONE FIRMY IAN NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI I NIE BĘDĄ ZWRACAĆ PIENIĘDZY W RAZIE OPÓŹNIENIA, ANULOWANIA, NADKOMPLETU, STRAJKU, DZIAŁANIA SIŁY WYŻSZEJ LUB INNYCH PRZYCZYN POZOSTAJĄCYCH POZA ICH BEZPOŚREDNIĄ KONTROLĄ ORAZ NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE DODATKOWE KOSZTY, PRZEOCZENIA, OPÓŹNIENIA, ZMIANY TRASY ORAZ DZIAŁANIA RZĄDU LUB INNYCH WŁADZ.

FIRMY Z GRUPY IAN ANI PODMIOTY STOWARZYSZONE FIRMY IAN ORAZ ICH ODPOWIEDNI DOSTAWCY NIE BĘDĄ W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIADAĆ ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, MORALNE, PRZYPADKOWE, UMYŚLNE LUB ZAISTNIAŁE WSKUTEK LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z NINIEJSZEJ WITRYNY INTERNETOWEJ LUB Z OPÓŹNIENIEM, LUB NIEMOŻLIWOŚCIĄ SKORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ WITRYNY INTERNETOWEJ, LUB Z POWODU JAKICHKOLWIEK INFORMACJI, OPROGRAMOWANIA, PRODUKTÓW I USŁUG UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM NINIEJSZEJ WITRYNY INTERNETOWEJ, LUB W INNY SPOSÓB POWSTAŁE WSKUTEK KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ WITRYNY INTERNETOWEJ BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY ODBYWAŁO SIĘ TO W OPARCIU O UMOWĘ, CZY Z NARUSZENIEM PRAWA, CZY NA ZASADZIE PEŁNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BĄDŹ W INNY SPOSÓB, NAWET JEŚLI FIRMY GRUPY IAN, PODMIOTY STOWARZYSZONE FIRMY IAN I ICH DOSTAWCY ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA SZKÓD.

Jeśli pomimo powyższych ograniczeń firmy z Grupy IAN, podmioty stowarzyszone firmy IAN lub odpowiedni dostawcy odpowiadają za wszelkie szkody wynikające lub związane z opisanymi powyżej zdarzeniami, całkowita kwota ich odpowiedzialności w żadnym przypadku nie może przekroczyć większej z następujących kwot: (a) opłaty za usługi zapłacone firmie IAN lub Grupie IAN w zawiązku z transakcjami przeprowadzanymi w niniejszej Witrynie internetowej lub (b) kwoty w wysokości stu dolarów (100,00 USD) lub jej równowartości w walucie lokalnej.

Ograniczenie odpowiedzialności odzwierciedla podział ryzyka między podmiotami. Ograniczenia określone w tej części zachowują ważność i obowiązują, nawet jeśli jakikolwiek ograniczony środek określony w niniejszych postanowieniach utraci ważność. Ograniczenia odpowiedzialności podane w niniejszych postanowieniach działają na korzyść firm z Grupy IAN, jej podmiotów stowarzyszonych i/lub dostawców.

Zwolnienie z odpowiedzialności odszkodowawczej

Użytkownik zobowiązuje się zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności odszkodowawczej firmy należące do grupy IAN, spółki zależne grupy IAN i/lub odpowiednich dostawców oraz wszystkich członków ich zarządu, kierowników, pracowników i przedstawicieli z tytułu i na wypadek jakichkolwiek roszczeń, działań, żądań, szkód, strat, grzywn, kar i innych kosztów oraz wydatków wszelkiego rodzaju, w tym, nie ograniczając, wynagrodzenia radców prawnych i księgowych, jakich domagają się osoby trzecie w wyniku:

 1. naruszenia warunków niniejszej Umowy lub warunków zapisanych w wymienionych dokumentach;
 2. naruszenia jakiegokolwiek przepisu prawa lub praw osób trzecich albo
 3. korzystania z niniejszej Witryny internetowej przez użytkownika.

Zawiera hiperłącza do witryn stron trzecich.

Niniejsza Witryna internetowa może zawierać hiperłącza do witryn obsługiwanych przez inne strony niż firmy należące do grupy IAN. Tego typu łącza są udostępnione jedynie w celach informacyjnych. Nie kontrolujemy tych witryn internetowych i nie odpowiadamy za ich treść, poufność danych ani inne praktyki stosowane przez te witryny. Ponadto Użytkownik powinien podjąć wszelkie środki ostrożności w celu upewnienia się, że wszelkie wybierane łącza lub pliki do pobrania (z poziomu tej lub innej witryny internetowej) nie zawierają wirusów, robaków, koni trojańskich, defektów ani innych elementów o szkodliwym charakterze. Włączenie przez naszą firmę hiperłączy do tych witryn internetowych nie oznacza aprobaty materiałów umieszczonych w tych witrynach internetowych ani też powiązania z obsługującymi je podmiotami.

Oprogramowanie dostępne za pośrednictwem niniejszej witryny internetowej

Oprogramowanie udostępniane za pośrednictwem niniejszej Witryny internetowej ("w dalszej części dokumentu zwane Oprogramowaniem") stanowi własność firm należących do grupy IAN oraz/lub odpowiednich dostawców i jest chronione prawem autorskim. Korzystanie z Oprogramowania przez użytkownika regulują warunki umowy licencyjnej dołączonej do Oprogramowania lub zawartej w nim ("w dalszej części dokumentu zwanej Umową licencyjną"). Nie można instalować ani korzystać z Oprogramowania, do którego dołączona jest lub które zawiera Umowę licencyjną, bez wyrażenia wcześniejszej zgody na warunki Umowy Licencyjnej. W przypadku oprogramowania do pobrania w Witrynie bez dołączonej Umowy licencyjnej, nasza firma przyznaje niniejszym Użytkownikowi ograniczoną, osobistą, nieprzenaszalną licencję na używanie Oprogramowania do przeglądania i korzystania z Witryny internetowej, zgodnie z niniejszymi postanowieniami i warunkami, z wyłączeniem innych celów.

Należy pamiętać, że wszelkie oprogramowanie, w tym kod HTML oraz formanty Active X zawarte w niniejszej Witrynie internetowej należą do firm z Grupy IAN i/lub jej odpowiednich dostawców oraz są chronione międzynarodowymi prawami autorskimi oraz innymi przepisami prawa międzynarodowego. Kopiowanie lub rozpowszechnianie tego Oprogramowania jest w sposób wyraźny zabronione i może podlegać surowym karom wynikającym z prawa cywilnego lub karnego. Osoby naruszające te przepisy będą karane z całą surowością prawa.

BEZ OGRANICZANIA POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ, KOPIOWANIE LUB POWIELANIE TEGO OPROGRAMOWANIA NA INNE SERWERY LUB DO INNYCH LOKALIZACJI W CELU DALSZEGO POWIELANIA LUB ROZPOWSZECHNIANIA JEST W SPOSÓB WYRAŹNY ZABRONIONE. JEŚLI OPROGRAMOWANIE PODLEGA GWARANCJI, OBOWIĄZUJE ONA WYŁĄCZNIE ZGODNIE Z WARUNKAMI UMOWY LICENCYJNEJ.

Kalkulator walutowy

Kursy walut oparte są na powszechnie dostępnych źródłach i powinny być traktowane wyłącznie jako wskazówka. Kursy nie są sprawdzane i mogą różnić się od kursów rzeczywistych. Notowania kursów walut nie są codziennie aktualizowane. Zaleca się sprawdzanie daty ostatniej aktualizacji danych dostępnych w przeliczniku walut. Zakłada się prawidłowość informacji dostarczanych przez tę aplikację, jednak firmy z Grupy IAN i/lub jej odpowiedni dostawcy nie gwarantują dokładności tych danych. W przypadku wykorzystywania tych informacji do celów finansowych zalecamy skontaktowanie się w wykwalifikowanym specjalistą w celu zweryfikowania prawidłowości kursów walut. Nie zezwalamy na wykorzystywanie tych informacji do celów innych niż osobiste. Zabrania się sprzedawania, rozpowszechniania i wykorzystywania tych informacji do celów handlowych.

Informacje o prawach autorskich i znakach towarowych

Cała zawartość niniejszej witryny internetowej: ©2011 IAN.com L.P. Wszelkie prawa zastrzeżone. Firma IAN.com L.P. nie odpowiada za treść witryn obsługiwanych przez inne firmy niż IAN.com L.P. "IAN", "EAN" i "Travelnow" są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy IAN.com L.P. lub innych firm należących do grupy IAN w USA i/lub innych krajach. Inne logotypy, produkty oraz nazwy firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi należącymi do odpowiednich właścicieli.

Informacje ogólne

Niniejsza Witryna internetowa jest obsługiwana przez jednostkę z siedzibą w USA, dlatego stosowanie niniejszej Umowy regulują przepisy obowiązujące w stanie Waszyngton. Użytkownik podlega wyłącznej jurysdykcji sądownictwa hrabstwa King w stanie Waszyngton (Stany Zjednoczone) we wszelkich sporach dotyczących korzystania z niniejszej Witryny internetowej. Korzystanie z tej Witryny internetowej jest niedozwolone w jurysdykcjach nieuznających całości niniejszych postanowień i warunków, łącznie z wymienionymi w tym akapicie.

Użytkownik oświadcza o braku współpracy oraz stosunku zatrudnienia między nim a firmami z Grupy IAN w wyniku postanowień niniejszej Umowy lub korzystania z tej Witryny internetowej.

Zastosowanie postanowień niniejszej Umowy podlega istniejącym przepisom i procedurom prawnym. Żadne zapisy zawarte w tej Umowie nie ograniczają praw naszej firmy do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami, wnioskami lub wymaganiami prawnymi albo rządowymi w zakresie korzystania z tej Witryny internetowej przez Użytkownika lub informacji dostarczonych lub zgromadzonych przez naszą firmę dotyczących takiego użytkowania. W zakresie dopuszczanym przez obowiązujące prawo, Użytkownik ma prawo do wniesienia reklamacji lub wszczęcia postępowania związanego z korzystaniem z Witryny internetowej w ciągu dwóch (2) lat od daty wystąpienia spornej sprawy. Po tym terminie sprawa zostanie nieodwołalnie unieważniona.

Jeśli którakolwiek z części niniejszej Umowy zostanie uznana za nieważną, nielegalną lub niewykonalną, w żaden sposób nie wpłynie to na ważność, legalność i wykonywalność pozostałych postanowień Umowy. Niewykonanie lub opóźnienie wykonania postanowień niniejszej Umowy nie anuluje prawa do wykonania tych samych lub innych postanowień w przyszłości.

Niniejsza Umowa (w tym zawarte w niej postanowienia i warunki, do których się odwołuje) stanowi pełną umowę pomiędzy Użytkownikiem a naszą firmą w odniesieniu do Witryny internetowej i zastępuje wszelkie wcześniejsze lub tymczasowe ustalenia w formie elektronicznej, ustnej lub pisemnej między Użytkownikiem a naszą firmą. Drukowana wersja Umowy i wszelkie związane z nią komunikaty w formie elektronicznej są dozwolone w postępowaniach prawnych i administracyjnych opartych na niniejszej Umowie lub z nią związanych w identycznym zakresie oraz dotyczą tych samych warunków co inne dokumenty i zapisy firmowe opracowane pierwotnie w formie drukowanej.

Fikcyjne nazwy firm i produktów, imiona i nazwiska osób i postaci i/lub dane zawarte w niniejszej Witrynie internetowej nie przedstawiają rzeczywistych osób, firm, produktów ani zdarzeń.

Zastrzega się wszelkie prawa nieokreślone w sposób wyraźny w niniejszym dokumencie.

Biuro podróży

Travelscape jest biurem podróży zarejestrowanym w następujących stanach:

 • Numer rejestracji w stanie Kalifornia: 2083930-50
 • Numer rejestracji w stanie Floryda: ST36407
 • Numer rejestracji w stanie Iowa: 677
 • Numer rejestracji w stanie Nevada: 20020759
 • Numer rejestracji w stanie Waszyngton: 602-617-174

IAN.com L.P. jest biurem podróży zarejestrowanym w następujących stanach:

 • Numer rejestracji w stanie Kalifornia: 2083957-50
 • Numer rejestracji w stanie Floryda: ST-36671
 • Numer rejestracji w stanie Iowa: 865
 • Numer rejestracji w stanie Nevada: 20070016

Rejestracja biura podróży w stanie Kalifornia nie jest jednoznaczna z aprobatą władz stanowych.

W przypadku biur podróży zarejestrowanych w stanie Nevada przy zakupie wycieczek Użytkownikowi może przysługiwać prawo do wypłaty odszkodowania z Funduszu odszkodowań, które pokrywa ewentualne szkody finansowe wynikające z zawartej transakcji.

Informacje dotyczące praw konsumentów w zakresie działalności funduszu oraz zgłaszania roszczeń odszkodowawczych można uzyskać w Wydziale Spraw Konsumenckich w Departamencie Przemysłu i Handlu stanu Nevada:

Południowa Nevada:
1850 East Sahara Avenue
Suite 101
Las Vegas, Nevada 89104

Tel.: (702) 486-7355
Faks: (702) 486-7371
ncad@fyiconsumer.org

Północna Nevada:
4600 Kietzke Lane
Building B, Suite 113
Reno, Nevada 89502

Tel.: (775) 688-1800
Faks: (775) 688-1803

Numer Rejestracji Podatkowej w stanie Nowy Jork:

Podatki od sprzedaży oraz od zajmowanej przestrzeni hotelowej obowiązujące w mieście Nowy Jork są doliczane do opłaty za pobyt w hotelu. Nasz numer rejestracji sprzedawcy odprowadzającego podatek obrotowy za pośrednictwem firmy Travelscape to 880392667, a numer rejestracji dla płatnika podatku od zajmowanej przestrzeni hotelowej za pośrednictwem firmy Travelscape to 033960.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij tutaj:
New York State Certificate of Authority
New York City Certificate of Authority

Sprawdzono 3 sierpnia 2011

©2011 IAN.COM L.P. Wszelkie prawa zastrzeżone.