Regulamin serwisu hotels.itaka.pl

§1 Definicje i pojęcia:

SERWIS – strona internetowa pod adresem: www.hotels.itaka.pl

ZAMÓWIENIE - dokument elektroniczny będący jedyną możliwą formą dokonania rezerwacji usługi w systemie hotels.itaka.pl

REZERWACJA - przyjęte do realizacji i potwierdzone przez Dostawcę Zamówienie usługi (np. miejsca noclegowego)

KLIENT/UŻYTKOWNIK - osoba fizyczna lub prawna, posiadająca zdolności do czynności prawnych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, korzystająca z usług hotels.itaka.pl

OPERATOR – Nowa Itaka Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu 45-072 przy ulicy Reymonta 39

VOUCHER - dokument potwierdzający zawarcie Umowy/zamówienie usługi przez Klienta w serwisie hotels.itaka.pl z Dostawcą usługi. Dokument konieczny do okazania w Hotelu, w celu wykorzystania zamówionej usługi.

DOSTAWCA – firma dostarczająca możliwość rezerwacji usług hotelowych

KONSULTANT – Pracownik Operatora zajmujący się kompleksową obsługą Klienta związaną z prezentowanymi na stronie Serwisu hotels.itaka.pl ofertami rezerwacji miejsc noclegowych.

REGULAMIN – Regulamin serwisu internetowego hotels.itaka.pl

§2 Informacje podstawowe

1. Właścicielem Serwisu hotels.itaka.pl w ramach Serwisu jest Nowa Itaka Sp. z o.o., z siedzibą w Opolu 45-072, ul. Reymonta 39, KRS 0000002269, NIP 754-26-86-316.
2. Serwis umożliwia Użytkownikowi dokonywanie i opłacenie rezerwacji hotelu poprzez udostępnienie systemu rezerwacji internetowej na stronie hotels.itaka.pl
3. Operator nie jest Dostawcą usług hotelowych i świadczy jedynie usługę marketingową dla Dostawcy
4. Dokonanie rezerwacji może nastąpić również telefonicznie za pośrednictwem Infolinii hotels.itaka.pl pod numerem wskazanym na stronie Serwisu.
5. Prezentowane na stronie internetowej hotels.itaka.pl materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

§3 Zasady ogólne rezerwacji hoteli

1. Korzystając z Serwisu Użytkownik akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie Serwisu i ponosi odpowiedzialność za własne czynności wynikające z korzystania niego.
2. Użytkownik oświadcza, że ma ukończone co najmniej 18 lat i posiada zdolność prawną do zawarcia umowy z Dostawcą usług i do korzystania ze strony internetowej zgodnie z przedstawionymi warunkami.
3. Korzystanie z Serwisu możliwe jest tylko we własnym imieniu. Jeśli Użytkownik czyni to w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiada on ważne w świetle prawa pełnomocnictwo. Za działanie bez pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność.
4. Dokonywanie zapytań o rezerwację z użyciem fałszywego nazwiska lub cudzego nazwiska bez ważnego pełnomocnictwa jest niedopuszczalne i zabronione przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
5. Nowa Itaka Sp. z o.o. nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało bez usterek, wad, przerw czy braku możliwości połączenia oraz co do tego, że rezultat poszukiwań sprosta oczekiwaniom Klienta, co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.
6. Dokonanie rezerwacji hotelu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją warunków rezerwacji Dostawcy hotelowego oraz zapisów niniejszego Regulaminu.
7. Dane osoby, na którą rezerwacja jest założona, powinny zgadzać się z danymi w paszporcie lub w dowodzie osobistym przy podróżach na terenie Unii Europejskiej. W przypadku niezrealizowania wykupionych świadczeń z powodu niezgodności danych osobowych zawartych w złożonej rezerwacji z danymi znajdującymi się w paszporcie lub dowodzie osobistym, dokonana zapłata za hotel rozliczana jest zgodnie z Warunkami Rezerwacji konkretnego Dostawcy hotelowego. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za następstwa wynikające z błędnie wypełnionego przez Klienta formularza rezerwacyjnego.
8. W chwili dokonania rezerwacji hotelu Klient powinien posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie podróży, w tym w szczególności: ważny paszport, wymagane przy wyjeździe wizy lub inne dokumenty określone przepisami państw docelowych i tranzytowych. Każda osoba dokonująca rezerwacji zobowiązana jest do sprawdzenia aktualnych przepisów celno-paszportowych obowiązujących w ww. państwach. Konsekwencje niedochowanie powyższych wymogów obciążają wyłącznie Klienta.

§4 Ochrona danych osobowych

1. Dane wprowadzone przez Klienta w Serwisie hotels.itaka.pl będą przetwarzane przez Nowa Itaka Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późniejszymi zmianami).
2. Wysyłając Formularz Rezerwacyjny Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Nowa Itaka Sp. z o.o. swoich danych osobowych w celach administracyjnych i statystycznych oraz w celu świadczenia przez Nowa Itaka Sp. z o.o. usług marketingowych polegających na promowaniu usług Nowa Itaka Sp. z o.o. i jej partnerów.
3. Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi. W każdej chwili Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania, a także do żądania ich usunięcia.
4. Dane osobowe Klienta, podane w procesie rezerwacji, będą przekazane przez Nowa Itaka Sp. z o.o. do Dostawcy w celu realizacji rezerwacji usługi.

§5 Założenie rezerwacji

Zarezerwowanie hotelu może odbyć się poprzez Internet lub za pośrednictwem Infolinii Serwisu hotels.itaka.pl pod numerem (77) 4476 716.

1. Rezerwacja za pośrednictwem Internetu.
KROK 1: Określenie kryteriów wyszukania.
Korzystając z wyszukiwarki obiektów noclegowych Klient określa parametry interesującego go hotelu.
KROK 2: Wyniki wyszukania i prezentacja obiektów.
Następnie po wyświetleniu listy dostępnych obiektów spełniających zadane kryteria wyszukiwania Klient wybiera odpowiadający mu obiekt wyświetlany w Serwisie. Przy każdym wybranym hotelu znajduje się informacja o Warunkach Rezerwacji, które mogą być różne w zależności od wybranego hotelu, pokoju i terminu.
KROK 3: Uzupełnienie danych uczestników i płatnika za rezerwację.
Po dokładnym zapoznaniu się z opisem hotelu, jego ceną i dostępnością poszczególnych pokoi Klient przechodzi do Formularza Rezerwacji (klikając „Rezerwuj”), do którego należy wprowadzić prawidłowe dane osobowe gości hotelowych niezbędne do dokonania rezerwacji w Serwisie oraz dane płatnika rezerwacji. Przedstawiona oferta nie jest jeszcze ofertą handlową w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
KROK 4: Podsumowanie danych, rezerwacja.
Po wprowadzeniu danych Klient w dolnej części Formularza Rezerwacyjnego zaznacza, że akceptuje - po uprzednim zapoznaniu się:
- zapisy niniejszego Regulaminu Serwisu
- warunki Rezerwacji danego Dostawcy hotelowego (link do Warunków Rezerwacji Dostawcy znajduje się w Formularzu).
- warunki anulacji wybranego obiektu, pokoju.
KROK 5: Płatność i zakup usługi.
Następnie po sprawdzeniu poprawności wprowadzonych danych, terminu, typu pokoju i innych danych dotyczących rezerwacji należy kliknąć: „Zarezerwuj i zapłać” Ta opcja umożliwia dokonanie rezerwacji z natychmiastowym potwierdzeniem miejsc. Po potwierdzeniu poprawności wprowadzonych w Formularzu danych Klient przekierowany jest na stronę płatności – gdzie dokonuje się opłaty za rezerwację wybierając jedną z form płatności. Dokonanie opłaty nie oznacza jeszcze zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ze względu na bezpieczeństwo Klientów, każda rezerwacja jest dodatkowo weryfikowana przez Serwis hotels.itaka.pl, m. in. pod względem prawidłowości skalkulowanej ceny, dostępności pokoi, Warunków Rezerwacji danego Dostawcy. W przypadku, kiedy weryfikacja jest pozytywna hotels.itaka.pl zatwierdza wpłatę dokonaną przez Klienta, a następnie dokonuje rezerwacji w systemie. Z chwilą potwierdzenia rezerwacji przez Dostawcę zawarta zostaje umowa między Klientem a konkretnym Dostawcą. W tym momencie na adres e-mail podany podczas rezerwacji zostaje wysłany Voucher hotelowy. W przypadku wykrycia rozbieżności dotyczących zarezerwowanego hotelu, a w szczególności jego ceny, dostępności, pomiędzy rezerwacją założoną przez Klienta, a danymi źródłowymi w systemie rezerwacyjnym Dostawcy, Klient zostanie poinformowany o tym fakcie przez Infolinię Serwisu hotels.itaka.pl. Po akceptacji przez Klienta zmodyfikowanych Warunków Rezerwacji, a w szczególności jej ceny, Konsultant hotels.itaka.pl zatwierdzi wpłatę dokonaną na poczet nowej ceny i po uzyskaniu wymaganej dopłaty lub po zwróceniu ewentualnej nadpłaty, prześle na wskazany adres e-mail Voucher hotelowy, co oznacza zawarcie umowy między Klientem a Dostawcą. W przypadku braku zgody Klienta na dokonanie zmiany w złożonej rezerwacji rezerwacja ta będzie anulowana przez hotels.itaka.pl bez dodatkowych kosztów, a kwota wpłacona na poczet rezerwacji hotelu zostanie w całości zwrócona w terminie do 60 dni.

2. Rezerwacja za pośrednictwem Infolinii Serwisu hotels.itaka.pl pod numerem (77) 4476 716
a) Po uzyskaniu połączenia telefonicznego z Konsultantem hotels.itaka.pl należy podać ogólne preferencje dotyczące wyjazdu,
b) Konsultant hotels.itaka.pl potwierdza dostępność miejsc i weryfikuje cenę wybranego hotelu lub przedstawia najlepsze oferty odpowiadające podanym preferencjom,
c) Po potwierdzeniu chęci zakupu hotelu przesłany zostaje e-mail potwierdzający złożenie zamówienia wraz z Warunkami Rezerwacji. Po sprawdzeniu przez Klienta danych czy są zgodne z zamówieniem należy dokonać wpłaty podanej kwoty. Wpłaty można dokonać przelewem internetowym lub kartą kredytową,
e) Na podstawie wpłaty Konsultant potwierdza ostatecznie rezerwację w systemie Dostawcy, a następnie przesyła e-mailem potwierdzenie rezerwacji, które upoważnia Klienta do zakwaterowania się w hotelu. Z chwilą potwierdzenia rezerwacji zawarta zostaje umowa między Klientem a Dostawcą.

§6 Cena hotelu

1. Cena hotelu obejmuje wszystkie składniki zawarte w Warunkach Rezerwacji, przede wszystkim opłatę za zakwaterowanie, a opcjonalnie również wyżywienie, jeśli zostało wliczone w cenę pokoju.
2. Dostawca hotelowy może zmienić lub wycofać ze sprzedaży ofertę już po dokonaniu rezerwacji. Rezerwacja taka zostanie anulowana, a Klient otrzyma zwrot całości wpłaconych środków. Serwis hotels.itaka.pl nie ma wpływu na dokonane przez Dostawcę zmiany i nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. Zasady dokonywania tych zmian określone są każdorazowo w Warunkach Rezerwacji, które Klient akceptuje przy dokonywaniu rezerwacji.
3. Z uwagi na fakt, że cena hotelu może być wyrażona przez niektórych Dostawców zarówno w PLN jak i w walutach obcych, cena za hotel może ulec zmianie, wynikającej z dziennego kursu danej waluty.
4. Jedyną walutą, w której dokonuje się zapłaty w Serwisie hotels.itaka.pl jest Polski Złoty (PLN)
5. Każdy z Dostawców hotelowych zastrzega sobie prawo do zmiany ceny w sytuacjach przewidzianych w Warunkach Rezerwacji.
6. Finalna cena hotelu nie jest gwarantowana przez hotels.itaka.pl w momencie dokonywania rezerwacji, aż do chwili uzyskania przez hotels.itaka.pl ostatecznego potwierdzenia rezerwacji od Dostawcy hotelowego.
7. Hotels.itaka.pl zastrzega sobie prawo do anulacji rezerwacji założonej przez Klienta i pełnego zwrotu wpłaconej kwoty w sytuacji, gdy na skutek błędów technicznych w systemie rezerwacyjnym zostały podane błędne ceny w opisie zarezerwowanego przez Klienta hotelu.

§7 Usługi dodatkowe

Wszelkie usługi dodatkowe wykorzystane przez Klienta w Hotelu lub innym obiekcie (np. parking, koszty pralni, płatna telewizja, mini-bar i inne), nie będące przedmiotem zamówienia (i nieobjęte ceną rezerwacji) oraz opłaty klimatyczne w miejscowościach uzdrowiskowych wprowadzone decyzją władz miejskich muszą być pokryte przez Klienta bezpośrednio w Hotelu.

§8 Płatności

W Serwisie Klient ma do wyboru następujące formy płatności:


1. Płatność przelewem internetowym.
a) Płatność przelewem internetowym dokonywana jest za pośrednictwem platformy DialCom24 Sp. z o.o. umożliwiającej bezpieczne przeprowadzenie płatności internetowych
b) Po dokonaniu poprawnej autoryzacji przelewu i płatności za hotel w Serwisie hotels.itaka.pl, bank blokuje środki pieniężne, stanowiące pełną wpłatę za zarezerwowany wyjazd. Czynność ta jest niezależna od Nowa Itaka Sp. z o.o.
c) W przypadku braku możliwości zablokowania należności na koncie bankowym, nie dochodzi do potwierdzenia rezerwacji.
2. Płatność kartą kredytową.
a) Dokonując rezerwacji przez Internetowy System Rezerwacji Klient zostaje przekierowany do bezpiecznego systemu autoryzacji kart kredytowych DialCom24 Sp. z o.o., umożliwiającego zapłatę kartą kredytową.
b) Płatności kartą kredytową może dokonać właściciel karty lub osoba przez niego upoważniona. Używanie cudzej karty kredytowej bez upoważnienia w celu opłacenia rezerwacji jest w świetle prawa przestępstwem przeciw mieniu i podlega karze na mocy Art. 278. § 1. Kodeksu Karnego. Wszelkie próby dokonania określonego powyżej przestępstwa będą natychmiast zgłaszane przez Nowa Itaka Sp. z o.o. odpowiednim organom ścigania.
c) Wpisując dane karty kredytowej Klient wyraża zgodę na autoryzację karty do wysokości należności za rezerwację. Autoryzacja nastąpi najpóźniej w ciągu 24 godzin po dokonaniu rezerwacji.
d) W przypadku braku autoryzacji, możliwości zablokowania należności na karcie lub gdy nie ma możliwości płatności kartą kredytową danego typu Klient powinien skontaktować się telefonicznie lub drogą elektroniczną z Infolinią hotels.itaka.pl
e) Do poprawnej autoryzacji karty kredytowej, niezbędne jest podanie:
- rodzaju karty kredytowej
- numeru karty kredytowej
- nazwiska i imienia posiadacza karty
- daty ważności karty kredytowej
- kodu CVV2/CVC2 (3-cyfrowy numer na końcu numeru karty kredytowej w polu przeznaczonym na podpis na odwrocie karty kredytowej)
f) Autoryzacja transakcji dokonywana jest przez centrum autoryzacyjne DialCom24 Sp. z o.o. przy współpracy z bankiem, który wydał kartę. Autoryzacja karty kredytowej jest całkowicie bezpieczna i polega na przesłaniu zaszyfrowanych danych karty do centrum autoryzacyjnego DialCom24 Sp. z o.o. Nowa Itaka Sp. z o.o. nie ma dostępu i nie gromadzi danych dotyczących kart kredytowych, którymi dokonywane są zapłaty za rezerwacje.
g) Po dokonaniu autoryzacji płatności za rezerwację w Serwisie hotels.itaka.pl, bank - wystawca karty, którą dokonano płatności, blokuje środki pieniężne, stanowiące pełną wpłatę za zarezerwowany wyjazd. Czynność ta jest niezależna od Nowa Itaka Sp. z o.o.

§9 Dostarczanie i odbiór dokumentów podróży

1. Dokumenty podróżne za zarezerwowane miejsce hotelowe (Voucher) zostaną dostarczone do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Klienta w Formularzu podczas rezerwacji.
2. Obowiązkiem Klienta jest upewnienie się, że Voucher potwierdzający zamówioną usługę został mu dostarczony pomyślnie. W przypadku braku takiego dokumentu Klient winien natychmiast skontaktować się telefonicznie z Infolinią hotels.itaka.pl, pod numerem telefonu (77) 4476 716 i powiadomić o tym fakcie Operatora.
3. Mając na uwadze zasady funkcjonowania sieci internetowej Operator zapewnia dochowanie należytej staranności przy dostarczeniu Vouchera w myśl ust. 1, natomiast nie gwarantuje pomyślnego dostarczenia ww. dokumentu. Tym samym Operator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa braku Vouchera podczas zakwaterowania Klienta w Hotelu, w szczególności w sytuacji niedochowania przez Klienta obowiązku, o którym mowa w ust. 2.

§10 Warunki anulowania lub zmiany rezerwacji przez klienta

1. Anulowanie lub dokonanie zmian w rezerwacji hotelu możliwe jest na warunkach określonych przez Dostawcę.
2. Dokonując anulacji lub zmian Klient powinien liczyć się z możliwością wystąpienia kosztów anulacji lub zmiany zgodnie z Warunkami Rezerwacji danego Dostawcy oraz Warunkami anulacji i zmiany danego obiektu.
3. Anulowanie rezerwacji lub dokonanie zmian w rezerwacji możliwe jest poprzez kontakt telefoniczny z Infolinią serwisu hotels.itaka.pl pod numerem telefonu (77) 4476 716.
4. Konsultant hotels.itaka.pl anuluje lub zmieni rezerwację zgodnie z dyspozycją Klienta po podaniu numeru rezerwacji.
5. Wszystkie zmiany lub anulacje, stają się ważne dopiero z chwilą potwierdzenia przez Operatora za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faxu. Operator dokonuje ww. potwierdzenia w sposób niezwłoczny.

§11 Warunki anulowania rezerwacji przez Dostawcę

1. Zasady anulowania rezerwacji przez Dostawcę zawarte są w Warunkach Rezerwacji danego Dostawcy.
2. Serwis hotels.itaka.pl nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w rezerwacji lub za anulowanie rezerwacji przez Dostawcę hotelowego.
3. Informacje o ewentualnych zmianach w rezerwacji Klienta dokonanych przez Dostawcę przesyłane będą przez Konsultanta hotels.itaka.pl pod wskazany w Formularzu rezerwacyjnym adres e-mail lub zostaną przekazywane telefonicznie.

§12 Obsługa posprzedażowa i opinie Klientów

1. Klient może skontaktować się z Infolinią hotels.itaka.pl i uzyskać informacje na temat statusu rezerwacji, dodatkowe informacje o zarezerwowanym pobycie lub uzyskać odpowiedzi na inne pytania dotyczące wyjazdu.
2. Po powrocie z wyjazdu Klient może dokonać oceny wykupionego obiektu noclegowego poprzez wypełnienie ankiety przesłanej przez Operatora na adres e-mail podany podczas rezerwacji.

§13 Zgłaszanie uwag i reklamacji

1. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu oraz usług hotelowych, jak również wszelkie roszczenia związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi hotelowej powinny być kierowane bezpośrednio do Dostawcy.
2. W przypadku niezadowolenia z powodu jakości obsługi serwisu hotels.itaka.pl Klient ma prawo do złożenia reklamacji.
3. Reklamacje należy składać na adres Nowa Itaka Sp. z o.o. ul. Reymonta 39 45-072 Opole w formie pisemnej z dopiskiem „HOTELS.ITAKA.PL”.
4. Oceny przedmiotu reklamacji oraz jej zasadności dokonuje pracownik lub upoważniony przedstawiciel Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
5. Reklamacja może zostać uznana za nieuzasadnioną w przypadku gdy nieprawidłowości w działaniu Serwisu wystąpiły nie z winy Organizatora.
6. Prawidłowo złożona reklamacja powinna, zawierać co najmniej: oznaczenie Klienta, tj. imię, nazwisko, numer rezerwacji, adres zamieszkania (może zawierać także adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy, co ułatwi kontakt z Klientem) oraz opis reklamowanego faktu lub usługi. Reklamacje, które nie zawierają wskazanych danych nie będą rozpatrywane.
7.Uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu należy kierować na adres e-mail: hotels@itaka.pl.

§14 Odpowiedzialność Operatora

1. Operator dołoży wszelkich starań, aby dane prezentowane w systemie były zgodne z rzeczywistością. Natomiast aktualność prezentowanych danych zależy również od współpracujących z Operatorem Dostawców, na które Operator nie ma bezpośredniego wpływu, w związku z czym Operator nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności względem Klienta.
2. Jeśli wykonanie pierwotnej rezerwacji okaże się być niemożliwe, Operator poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji i zaproponuje Klientowi wykonanie usługi najbardziej zbliżonej standardem i ceną, do usługi pierwotnie zamówionej przez Klienta w terminie podanym w Zamówieniu. Klient może zrezygnować z propozycji alternatywnej usługi - w tym przypadku Operator zwróci Klientowi całość kosztów poniesionych przez Klienta.

§15 Ograniczenie odpowiedzialności Operatora

1. Operator nie jest właścicielem prezentowanych na stronie hotels.itaka.pl Hoteli, w związku z czym:
a) Operator nie odpowiada za jakiekolwiek szkody wyrządzone przez personel Hoteli.
b) Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli dane zamieszczone na stronie hotels.itaka.pl przekazane przez Dostawcę lub Hotel są różne od stanu faktycznego.
c) Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zdjęcia obiektu prezentowane w systemie oraz zastrzega sobie prawo wprowadzenia zdjęć przykładowych z informacją „Prezentowane zdjęcia są dostarczane przez właścicieli obiektów i mają charakter poglądowy. Wygląd rzeczywisty może różnić się pokazanego na zdjęciach. Hotels.itaka.pl nie odpowiada za rozbieżności z tym związane.”
d) Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które zostaną spowodowane brakiem wolnych pokoi, a wynikające ze sprzedaży większej ilości miejsc noclegowych przez Hotel, niż ilość którą Hotel posiada.
e) Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie niedogodności czy nieprzyjemności występujące podczas pobytu w Hotelu lub innym zarezerwowanym obiekcie, które wynikają np. z: konserwacji lub naprawy urządzeń grzewczych, czasowego wyłączenia urządzeń rekreacyjnych (np. konserwacja basenu), braku wody, prądu, wadliwie działającej klimatyzacji, itp.
2. W przypadku działania tzw. „siły wyższej", niezależnej od żadnej ze stron, np.: wybuchy, powodzie, pożary, strajki, wybuch lub zagrożenie wybuchem wojny, stan wojenny, sabotaż, choroby lub w innych sytuacjach wyjątkowych uniemożliwiających realizację zamówionej usługi zgodnie z umową, Operator jest zwolniony z przyjętego zobowiązania i nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu niewykonania umowy.

§16 Akceptacja warunków rezerwacji

Klient, który złożył zamówienie w systemie Operatora, zaznaczając w Zamówieniu rezerwacji, że akceptuje warunki rezerwacji, oświadcza, że zapoznał się z "Warunkami Rezerwacji" i jest świadomy konsekwencji z nich wynikających.

§17 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez hotels.itaka.pl rozstrzygane są przez sądy powszechne, zgodnie z ogólną właściwością rzeczową i miejscową.
3. Korzystając z usług świadczonych przez Serwis hotels.itaka.pl Klient oświadcza, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla Niego jasne i zrozumiałe i akceptuje On wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń.